Privacybeleid

1. Algemeen
Storck BV (hierna: Storck) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de regelgeving omtrent gegevensbescherming.

Storck treedt op als gegevensverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

E-mailadres: info@nl.storck.com
Postadres: Storck BV, Postbus 73, 3870 CB, Hoevelaken
Telefoonnummer: 033-2541800

Dit beleid is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld en gebruikt op websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. Storck heeft geen enkele invloed op de opzet en inhoud van websites van derden.
2. Verwerking van persoonsgegevens; doel en wettelijke basis
2.1 Categorieën van persoonsgegevens
Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, verwerkt Storck de volgende persoonsgegevens: uw IP-adres en het type en het toepassingsgebied van de elementen (bijv. webpagina's, knoppen) die u hebt gebruikt evenals de datum en het tijdstip van gebruik. Daarnaast behoren ook uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer tot de persoonsgegevens die wij verwerken indien u deze informatie verstrekt door formulieren op onze website in te vullen (bijv. het contactformulier of het inschrijfformulier voor een wedstrijd).
2.2 Gebruik van de website
Als u onze website bezoekt, vindt er tijdelijke – maximaal 4 weken - verwerking van verbindingsgegevens plaats (met name IP-adres, laatst bezochte URL, datum en tijd, bekeken pagina's). Wij verwerken deze gegevens voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de website (wat ons gerechtvaardigd belang is). Tevens kunnen wij, afhankelijk van uw toestemming, deze gegevens in geanonimiseerde vorm verwerken voor de doelen die zijn vermeld in paragraaf 2.3. Over het algemeen kunt u onze website gebruiken zonder andere gegevens te verstrekken dan die in deze paragraaf zijn genoemd.

Indien u persoonsgegevens verstrekt door formulieren op onze website (zoals het contactformulier) in te vullen, verwerken wij deze gegevens om uw verzoek te beantwoorden of, indien noodzakelijk, om een overeenkomst met u na te komen, met name in het geval u aan een wedstrijd/winactie deelneemt.

Indien u geen persoonsgegevens verstrekt, zult u bepaalde functies van deze website niet kunnen gebruiken (en met name niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd/winactie). Er zijn echter geen andere gevolgen.

Voor zover verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor toekomstige verwerking in te trekken.
2.3 Analyse voor marketingdoeleinden en website-optimalisatie (Piwik PRO)
Op iedere website van Storck worden gegevens over uw gebruik van de website verwerkt met technologieën van de provider Piwik PRO. Dit gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk voor het optimaliseren van de website en voor marketingdoeleinden. Voor dit doel worden op geanonimiseerde wijze gebruiksprofielen gecreëerd met de gegevens die onder 2.2 worden vermeld en gegevens over uw activiteiten op onze website (met name welke pagina's, knoppen of andere elementen u hebt gebruikt, en wanneer). De profielen bevatten geen gegevens waaraan u rechtstreeks te herkennen bent (zoals uw naam) en worden daar ook niet mee gecombineerd.

Ten behoeve van een eenvoudigere gebruiksanalyse kan gebruik worden gemaakt van cookies (zie paragraaf 2.4) om uw internetbrowser te herkennen. Als u onze website bezoekt, vragen wij uw toestemming voor gebruik van deze cookies (zie paragraaf 2.4). In paragraaf 2.4 leest u hoe u deze toestemming kunt intrekken en hoe u onze site kunt bekijken zonder cookies. Hieronder wordt uitgelegd hoe u specifiek de cookies deactiveert die dienen voor de analyse die in deze paragraaf wordt beschreven.

U kunt de analyse van uw gebruiksgegevens in geanonimiseerde profielen op basis van Piwik PRO op elk gewenst moment deactiveren. Dit kunt u op twee manieren doen: u kunt de optie “Do-Not-Track” (Niet bijhouden) in uw browser activeren (raadpleeg de helppagina van de browser voor meer informatie). U kunt ook op de volgende link klikken, waarmee u een cookie instelt die aangeeft dat u niet met Piwik PRO wenst te worden gevolgd:
2.4 Cookies
Als u onze website bezoekt, krijgt u een melding dat onze website cookies gebruikt waarmee we de functionaliteit van de website verbeteren en ook beter kunnen analyseren hoe de website wordt gebruikt (zie paragraaf 2.3). Ook ziet u een melding dat u door onze website te gebruiken instemt met ons gebruik van cookies zoals beschreven in paragraaf 2.3 en 2.4.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij herkennen wanneer er herhaald bezoek van u dan wel vanaf uw computer plaatsvindt. Op deze manier kunnen wij de website functioneler maken en in ons rechtmatig belang webanalyses uitvoeren, zoals beschreven in paragraaf 2.3. De meeste browsers accepteren cookies standaard.

Nadat u, door onze website te gebruiken, met cookies hebt ingestemd, kunt u deze instemming op elk gewenst moment weer intrekken. Als u specifiek tracking-cookies (en de analyse van gebruiksgegevens) wilt uitschakelen, kunt u dit doen met de aanwijzingen in paragraaf 2.3. Ook kunt u op elk gewenst moment in uw browserinstellingen cookies deactiveren en/of via het browsermenu cookies van uw harde schijf verwijderen. Ten slotte kunt u ter bescherming van uw privacy in uw browser een plug-in installeren waarmee u gevrijwaard kunt blijven van tracking-cookies en/of soortgelijke cookies.
2.5 Overdracht van gegevens aan derden
Onze website wordt gehost door AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 Berlijn, Duitsland, die optreedt als verwerker van de via de website verzamelde gegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan andere derden overgedragen indien dit noodzakelijk is om aan een verzoek van u te voldoen (bijv. als u via het contactformulier een verzoek indient om informatie van een ander bedrijf van de Storck-groep).
2.6 Wissen van gegevens
Wij wissen uw persoonsgegevens zodra verwerking daarvan niet meer vereist is voor de beoogde doelen en wij niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren. De specifieke bewaartermijn volgens de Nederlandse belastingwetgeving is zeven jaar voor informatie die relevant is in de context van activiteiten die in belastingaangiften en financiële verslaglegging moeten worden vermeld.

Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet is gerechtvaardigd, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig zou blijken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen dan wel ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Bij ieder bezoek aan de website worden verbindingsgegevens voor maximaal 4 weken bewaard, zoals hiervoor bij 2.2 aangegeven.
2.7 Gegevensbeveiliging
Storck heeft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Onze medewerkers en alle personen die bij de gegevensverwerking zijn betrokken, zijn verplicht de wetgeving omtrent gegevensbescherming in acht te nemen en persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze te behandelen. De naleving van alle gegevensbeveiligingsprocedures bij Storck wordt met interne en externe controles gewaarborgd.

Teneinde de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen gebruiken wij een beveiligde online overdrachtsmethode: “Secure Socket Layer” (SSL). Deze methode is te herkennen aan de extra letter “s” na http:// (dus https://) respectievelijk aan een groen, dicht slot in de adresbalk. Door op het symbool te klikken krijgt u informatie over het gebruikte SSL-certificaat te zien. Hoe het symbool wordt weergegeven, hangt af van de versie van de browser die u gebruikt. Dankzij de SSL-encryptie worden uw gegevens versleuteld en volledig doorgegeven.
3. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Op grond van de wetgeving omtrent gegevensbescherming beschikt u als persoon over een aantal rechten met betrekking tot gegevens (zogenoemde rechten van de betrokkenen). Dit behelst het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, het recht op correctie, verwijdering en beperking op de verwerking van deze gegevens en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Of en in hoeverre deze rechten in elk afzonderlijk geval zijn vastgesteld en welke voorwaarden van toepassing zijn, is vastgelegd door de wet (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU).

Daarnaast verleent de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU u onder voorwaarden het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven, kunt u uw toestemming voor toekomstige verwerking op elk gewenst moment weer intrekken.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. Mocht u echter een vraag of klacht hebben met betrekking tot gegevensbescherming bij Storck, dan verdient het aanbeveling u rechtstreeks tot Storck te wenden (zie paragraaf 1).
4. Geen profiling
Storck gebruikt uw persoonsgegevens niet voor profiling, anders dan hierboven uiteengezet.
5. Wijziging van het privacybeleid
Door nieuwe wettelijke eisen, zakelijke besluiten of technische ontwikkelingen kunnen wij genoodzaakt zijn het privacybeleid te wijzigen. In dergelijke gevallen passen wij ons privacybeleid aan. De nieuwste versie is altijd op onze website te vinden.