Privacyverklaring

1. Algemeen
STORCK BV (hierna Storck) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens uitsluitend conform de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden. Storck heeft immers geen enkele invloed op, of controle over de opzet of inhoud van websites van derden.
2. Type, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens
2.1 Gegevens
Afhankelijk van uw gebruik van onze website verzamelt, verwerkt en gebruikt Storck de volgende persoonsgegevens: Uw adresgegevens (aanhef, voor- en achternaam, adres), uw e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres alsmede het type onderdelen van de website die u bezocht hebt en de reikwijdte van het gebruik, waaronder de datum en het tijdstip van toegang.
2.2 Gebruik van de website
Wanneer u onze website bezoekt, worden tijdelijke verbindingsgegevens opgeslagen, zoals IP-adres, cookies, laatst bezochte URL, tijd en datum, geopende bestanden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze persoonsgegevens slechts opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor uw bezoek aan de website of voor contractuele doeleinden, zoals het uitvoeren van kansspelen. In geanonimiseerde vorm kunnen deze gegevens ook worden verwerkt en gebruikt voor de doelstellingen zoals in paragraaf 2.3 besproken.
2.3 Online aankoop
De door u in het kader van ons online aanbod verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de online aankoop, in het bijzonder voor de voorbereiding van de evt. gepersonaliseerde artikelen, de verzending van de artikelen en de afhandeling van de betaling. Hiertoe hebben wij uw adresgegevens, uw verzendadres en uw e-mailadres nodig, zodat wij uw aankoop elektronisch kunnen bevestigen. De eerdergenoemde gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt, voor zover dit noodzakelijk is voor de onderbouwing, uitvoering (met inbegrip van het leveren van de dienst, de afrekening en de betalingsafhandeling) en beëindiging van een contractuele verhouding.

Indien u ten behoeve van gepersonaliseerde producten opdracht geeft voor het afdrukken van een door uzelf ontworpen afbeelding, worden uw e-mailadres en het toegezonden beeldmateriaal na verzending van de artikelen opgeslagen. De opslag vindt alleen plaats indien en zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract (met inbegrip van eventuele klachten) of voor het voldoen aan commerciële of fiscale archiveringsverplichtingen. Tijdens de bewaartermijn kunt u het beeldmateriaal op elk gewenst moment bekijken, door de e-mail te openen die u ter bevestiging is toegezonden. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden het beeldmateriaal en het e-mailadres gewist.
2.4 Gebruik voor marketingdoeleinden en voor websiteoptimalisatie
Op de website van Storck worden gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt met technologieën van de provider (Webtrends) voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Hiervoor kunnen cookies (kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer) worden gebruikt om uw internetbrowser te herkennen. Op basis van deze gegevens worden gebruikersprofielen gecreëerd onder een pseudoniem. Indien u hiervoor niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven zullen deze gegevens niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren en evenmin gecombineerd worden met persoonsgegevens van degene achter het pseudoniem. IP-adressen worden hierbij alleen verwerkt en gebruikt in geanonimiseerde vorm. U kunt er te allen tijde voor zorgen dat met onmiddellijke ingang geen gegevens worden verzameld en opgeslagen door gebruik te maken van een 'opt-out-cookie' (zie punt 3.).

Buiten het voorgaande gebruikt Storck uw voorraadgegevens en/of gebruiksgegevens enkel voor reclame, advies- en marktonderzoek gerelateerde doeleinden alsmede voor het op behoeften afgestemde design van de website indien u hiermee op voorhand hebt toegestemd. Indien Storck uw toestemming nodig heeft, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht door middel van een toestemmingstekst en aanvinkvakje en/of een sterretje. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment schriftelijk of elektronisch intrekken. Indien u geen toestemming hebt gegeven of indien u deze toestemming intrekt zullen er geen gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt uit hoofde van het bepaalde in deze alinea. De diensten van Storck zullen vanzelfsprekend aan u worden verstrekt, ongeacht of dat u uw toestemming hebt gegeven of uw toestemming hebt ingetrokken.
2.5 Overig gegevensgebruik
Elke verdere opslag, verwerking en het gebruik van uw gegevens zullen niet plaatsvinden. In het bijzonder kan er geen persoonlijk gebruikersprofiel gecreëerd worden met behulp van uw naam of andere persoonsgegevens.

Evenmin worden uw gegevens aan derden doorgegeven. Dit is niet van toepassing indien gegevens doorgeleid moeten worden voor de online aankoop van artikelen (zie punt 2.3) ten behoeve van de afwikkeling van het contract met onze dienstverleners (zoals de pakketdienst). De door u voor de betalingsafwikkeling verstrekte gegevens via creditcard, afschrijving of giropay, worden in opdracht van ons door B + S Card Service GmbH (provider van betalingsdiensten) verzameld en verwerkt, die door ons is verplicht conform § 11 BDSG tot het naleven van de voorschriften inzake gegevensbescherming. Klik hier om de bijbehorende privacyverklaring te bekijken. Indien u via Paypal betaalt, vindt u nadere informatie over de gegevensbescherming door hier te klikken.

De voor de betalingsafwikkeling noodzakelijke gegevens (bijv. creditcardgegevens) worden via veilige verbindingen (versleuteling conform SSL – Secure Socket Layer – met minimaal 128 bit) verstrekt. Gegevens van betaalkaarten worden direct door onze volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) gecertificeerde provider van betalingsdiensten verzameld en uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de betaling.
3. Recht op informatie, recht van bezwaar en het recht op terugtrekking
Op aanvraag zullen wij u schriftelijk of op verzoek digitaal informeren over welke persoonsgegevens zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Storck BV
Postbus 73, 3870 CB Hoevelaken
De Beek 19, 3871 MS Hoevelaken
Nederland

E-mail: info@nl.storck.com
Hetzelfde geldt als u de opslag van uw gegevens wilt laten annuleren. Graag willen wij u er op wijzen dat u elke mogelijke toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens met onmiddellijke werking kan intrekken per e-mail of per brief. Om het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel te voorkomen (zie punt 2.3) kunt u gebruikmaken van een 'opt-out-cookie' klik hier.